Informatieplichten volgens de gegevensbeschermingsverordening (DSGVO = AVG) ten aanzien van contractpartners en geïnteresseerden in een overeenkomst (voor afsluiting van een contractuele ‎schuldovereenkomst vlg. art. 13 DSGVO (verzamelen van gegevens bij de betreffende ‎persoon)

Hier vindt u informatie volgens de DSGVO (AVG) voor contractanten en geïnteresseerden in een overeenkomst met de GPSM GmbH

1. Naam van de verwerkingsbezigheid
De gegevensbeschermingsaanwijzingen gelden ten opzichte van contractanten en ten opzichte van geïnteresseerden in een overeenkomst, met wie de GPSM GmbH evt. een overeenkomst afsluit.
U bent ertoe verplicht uw gegevens te verstrekken. Deze verplichting komt voort uit het contract of vóór afsluiting van een overeenkomst.
De GPSM GmbH heeft uw gegevens nodig om uw contractaanbod te kunnen controleren en / of de overeenkomst met u te kunnen sluiten.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
GPSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Huisadres: Mathildenstrasse 5a, 80336 München
Telefon: +49 89 55 26 41 52
Fax: +49 89 55 26 41 53
E-Mail: info@gpsm.net

3. Doelen en wettelijke basis van de verwerking
Uw gegevens worden verzameld, om

  • ofwel uw contractaanbod te kunnen controleren en over aanname daarvan te kunnen beslissen (vóór afsluiting van een contractuele schuldovereenkomst) of
  • om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en uitvoeren.

Uw gegevens worden op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO (overeenkomst resp. vóór afsluiting van een overeenkomst) verwerkt.

5. Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

  • Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, wanneer de gegevensoverdracht contractueel is overeengekomen of u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, of wij wettelijk hiertoe verplicht zijn.
  • Gevolmachtigde dienstverleners (opdrachtverwerkers). Onze dienstverleners hebben voor deze verwerkingsactiviteiten toegang tot de gegevens.

Aangegeven doel

  • Overdracht aan derden: wettelijke plicht, contractuele overeenkomst of toestemming
  • Opdrachtverwerkers: scandienstverleners, hosts en overige IT-dienstverleners en externe administrateuren, onderhoud en extern onderhoud, afvalverwijderaars van akten/gegevensdragers

6. Overdracht van persoonsgegevens aan een derde land
Het is gepland, uw persoonsgegevens aan een derde land/een internationale organisatie door te geven.

7. Duur van de opslag van de persoonsgegevens
De gegevens worden gewist na beëindiging van een overeenkomst/voorcontract met naleving van de wettelijke bewaringstermijnen, als die betrekking hebben op zakenbrieven na zes jaar, met betrekking tot voor de belasting relevante gegevens, na tien jaar, voor zover contractgegevens niet langer bewaard moeten blijven omdat deze nodig zullen zijn om vrijwaringsrechten of andere rechtsaanspraken te kunnen doen gelden.

8. Rechten van de betrokkene
Volgens de EU-gegevensbeschermingsverordening hebt u de volgende rechten:
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u het recht informatie te krijgen over de bij uw persoon opgeslagen gegevens (art. 15 DSGVO (AVG)).
Als er foutieve persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op correctie (art. 16 DSGVO (AVG)).
Als er sprake is van rechtsgronden, dan kunt u de wissing of beperking van de verwerking verlangen en bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 DSGVO (AVG)).
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of er een overeenkomst inzake gegevensverwerking bestaat en de gegevensverwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd, hebt u eveneens een recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO (AVG)).
Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via tel. 089 55 26 41 52, fax. 089 55 26 41 53, e-mail: info@gpsm.net.

Bij gegevensbeschermingsrechtelijke bezwaren kunt u ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende instantie:
De Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz
Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Tel: 089 212672-0 Fax: 089 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de www.datenschutz-bayern.de

9. Herroepingsrecht bij instemming
Wanneer u door een toepasselijke verklaring hebt ingestemd met de verwerking door GPSM GmbH, kunt u de toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door deze onverlet.